rera regionalni rozvojova agentura jiznich Cech

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 22 let s Vámi!

Mezinárodní projekty

 

Jsme jedineční v přípravě a relizaci mezinárodních projektů. Dokážeme zájemce zapojit do mezinárodních konsorcií a přispět tak k získání mezinárodních zkušeností pro podnikání, cestovní ruch, výzkum a vývoj či regionální rozvoj jižních Čech. V některých mezinárodních projektech sami aktivně vystupujeme jako partner a nositel tématu projektu, v jiných mezinárodních projektech se podílíme na zpracování projektové žádosti a  následném řízení projektu.

 

Interreg V-A Rakousko-Česká republika

MonumTech - Společný vznik a historie, současnost a budoucnost technických památek česko-rakouského příhranicí

DigiVill - využití digitalizace ve státní správě

ADAPTRegion - Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ

MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce

 

 

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika

Operační program Svobodný stát Bavorsko - Česká Republika

Zemská výstava 2013

Po hradech a zámcích Zemskou cestou od Malše k Dunaji

Didaktika hrou pro děti do 6ti let

Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012

Rožmberkové – putovní výstava jižní Čechy / Dolní Rakousko

Rozvoj přeshraniční turistické destinace Lipensko – Mühlivertel a marketing dané oblasti

Mírový pochod česko-bavorským příhraničí

 

Operační program Interreg (spolupráce mezi partnery ze zemí EU)

SOCIAL SEEDS – Využití potenciálu sociálních podniků pomocí standardizovaného nástroje pro vývoj a evaluaci

ECRR - European Cultural Route of Reformation

CROWD-FUND-PORT - Central European Crowd-funding Support

Improvement the Effectiveness of Regional Development Policies in Eco-innovation for Smart Home and Independent Living to Increase the Quality of Life of Ageing People (INNOVAge)

Innovation for Welfare (I4W)

Matching Technologies and Opportunities (MATEO)

 

Operační program Interreg Danube (spolupráce mezi partnery ze zemí Dunajského regionu)

SENSES - Strengthening social entrepreneurial landscape through involving socially responsible corporate practices in entrepreneurial competences and skills enhancement in the Danube region

 

Operační program Central Europe (spolupráce mezi partnery ze zemí střední Evropy)

Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe (InoPlaCe)

 

Ostatní

Sharing Experience Europe Platform (SEE Platform)

 


Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Název projektu:  

 MonumTech - Společný vznik a historie, současnost i budoucnost

technických památek česko-rakouského příhraničí

 

Projektoví partneři:

RERA a.s. – vedoucí partner

 

Donau-Universität Krems - Universität für Weiterbildung Krems                                 

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

Národní památkový ústav

Strategičtí partneři:

Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kultury a památkové péče

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung – Abteilung Kunst und Kultur                                 

 

TICCIH Austria

 

Waldviertel Akademie

V česko-rakouském příhraničí se nachází velké množství technických památek, které jsou ale v přeshraniční spolupráci opomíjeny. Přitom mají často společný technický základ a mohou mít i společné funkční využití. Cílem projektu MonumTech je zvýšit povědomí o těchto památkách a přispět k jejich ochraně a zhodnocení, aby zůstaly zachovány i pro další generace. Toho chtějí projektoví partneři dosáhnout zvýšením turistického potenciálu, návštěvník může objevovat a pochopit tyto památky v přeshraničních souvislostech. Za tímto účelem bude probíhat intenzivní propagace a popularizace technického kulturního dědictví, které se v příhraničních regionech dodnes dochovalo, formou televizních reportáží, vznikne také turistická mapa a na závěr i monografie. U vybraných příkladů památek bude zpracována koncepce jejich využití a díky složení projektových partnerů budou některé i virtuálně zrekonstruovány, což umožní oživení i dnes již zaniklých památek. Všechny tyto aktivity by měly vést ke zviditelnění a propagaci společné technické historie a k připomenutí věhlasných rakouských a českých technických znalostí a k uchování této složky společného kulturního dědictví do budoucna. Všechny poznatky budou i nadále využívány jak v technické praxi, tak ve vzdělávání.

 

Inovativní je zde právě mezioborový přístup k řešení tématu. Díky tomu je novým prvkem i koncept zpracování společné přeshraniční dokumentace technických památek na základě společně definovaných kritérií a metodiky k vymezení technických památek pro účely projektu.

 

V rámci projektu budou také porovnány společné i rozdílné aspekty v přístupu k ochraně kulturního dědictví. Propojení projektových partnerů hraje svojí roli zejména z hlediska posílení přeshraniční spolupráce relevantních českých i rakouských institucí nejen v průběhu projektu, ale i do budoucna. Navíc nebude spolupráce probíhat jen mezi projektovými partnery, ale budou zapojeni i strategičtí partneři a další významné instituce a aktéři z oblasti ochrany kulturního dědictví a cestovního ruchu.

 

Projekt MonumTech (číslo projektu ATCZ261) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v prioritní ose 2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví v období od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022.

 


Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Název projektu:  

DigiVill - využití digitalizace ve státní správě

 

Projektoví partneři:

Kraj Vysočina – vedoucí partner

 

Land Niederösterreich, Amt der NÖ Landesregierung                                 

 

RERA a.s.

 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

I přes zvýšenou podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit trend vylidňování venkova zejména v okrajových částech regionů. Tato problematika se týká i česko-rakouského příhraničí. Cílem projektu DigiVill je tento trend změnit, či alespoň zmírnit. Toho má být dosaženo pomocí využití digitalizace ve veřejné správě. Projekt se zabývá konkrétními možnosti zvýšení kvality života obyvatel na venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zavádění moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy.

 

Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. Co však stále chybí, je jejich praktická využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe, které se již osvědčily v českých nebo v rakouských obcích. Bezpečnému užití digitálních technologií také brání nedostatek digitální gramotnosti, která by přispěla k udržení a zlepšení kvality života v obcích.

 

Projekt se zaměří na vytipování těch digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů, a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou, která se v současné době přesouvá od osobního jednání na internet. Mezi tato digitální řešení patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní infrastruktury. Tím dojde ke zlepšení přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím a zvýšení efektivity digitální komunikace mezi obyvateli a samosprávou.

Další součástí projektu je také cyklus vzdělávání pro představitele samospráv v oblasti digitalizace nebo kybernetické bezpečnosti. RERA se na počátku realizace projektu věnuje zpracování přeshraniční analýzy existujících nástrojů pro plánování veřejných prostranství a rozvoje obcí a přípravě školení k této problematice pro starosty obcí.

Projekt DigiVill (číslo projektu ATCZ248) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2022. Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz248_digivill.

 

Soubory ke stažení:

 


Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Název projektu:  

ADAPTRegion - Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ

 

Projektoví partneři:

Nadace Partnerství – vedoucí partner

 

Klimabündnis Oberösterreich                                 

 

Energy Centre České Budějovice, z.s.

 

Energetická agentura Vysočiny

 

RERA a.s.

RERA a.s. je jedním z partnerů projektu ADAPTRegion AT-CZ podpořeného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Projekt navazuje na jednu ze současných stěžejních priorit Evropské komise pro nadcházející roky i desetiletí a je zaměřen na téma adaptací na změny klimatu. Na české i rakouské straně bude provedena komplexní rešerše norem ovlivňující implementaci tzv. adaptačních opatření. Pro potřeby zlepšení informovanosti o možnostech adaptačních opatření vzniknou podklady pro vytvoření kurzu pro zaměstnance samospráv. Obcím bude také poskytováno odborné poradenství ze strany partnerů v otázkách přípravy investičních projektů a implementace adaptačních opatření, např. u nových budov. Další část aktivit v projektu se zaměřuje na vzdělávání v otázkách změn klimatu pro děti českých i rakouských škol. Téma klimatické změny se odráží také v soutěži Adapterra Awards, která právě takové projekty představí. V letošním roce zastupuje jižní Čechy 7 projektů, o vítězi bude rozhodnuto v listopadu 2021.

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz210_adaptregion-at_cz

 

Soubory ke stažení:

Tisková zpráva

 

 

 


Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Název projektu:  

MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

 

Projektoví partneři:

Kraj Vysočina

 

Jihomoravský kraj                                 

 

Land Niederösterreich

 

RERA a.s.

Cílem projektu je podpora institucionální spolupráce mezi zapojenými přeshraničními regiony, posílení spolupráce sítě obcí formou metod místní agendy MA 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj zapojených obcí a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Vytvořením sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA 21 a posílením jejich vzájemné spolupráce přispěje projekt k realizaci inovativních řešení problémů obcí např. v oblastech snižování odlivu obyvatel z venkovského přeshraničního prostoru, zlepšování možností zaměstnanosti pro ohrožené skupiny nebo posilování místní identity obyvatel v těchto regionech.

Aktivity projektu se týkají mnoha oblastí, např. vztah člověka k přírodě a místní krajině bude posílen zakládáním tzv. Alejí života, formou školení a zavádění postupů pro zvýšení zaměstnanosti budou podporováni zaměstnanci k návratu na pracovní trh po mateřské dovolené, budou školeny angažované osoby v oblasti MA 21, z hlediska nebezpečí odlivu z venkovských obcí budou zkoumány možnosti oživení center obcí. V rámci projektu vznikne též interaktivní mapa s příklady dobré praxe ze všech zapojených regionů.

Projekt MagNet (číslo projektu ATCZ100) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v prioritní ose 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet

Zde je odkaz na E-mapu, tedy elektronickou mapu příkladů dobré praxe z území všech čtyř zapojených regionů. V mapě jsou vyznačena místa realizace zdařilých projektů, které stojí za to představit širší veřejnosti. Mapa může zároveň sloužit i jako inspirace k realizaci obdobných aktivit či pro vyhledání partnerů pro možnou spolupráci.

 

Soubory ke stažení:

eNewsletter

brožura Aleje života

e-Newsletter 2 - CZ

e-Newsletter 3 - CZ

Brožura oživení center obcí

 

 


OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Název projektu:  

Zemská výstava 2013

Projektoví partneři:

RERA a.s. - vedoucí partner

 

Úřad hornorakouské zemské vlády – odbor kultury

 

Regionalmanagement Oberösterreich GmbH

 

Regionální muzeum v Českém Krumlově

 

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

V souvislosti s rozvojem spolupráce mezi sousedními regiony připravily regiony Horní Rakousko a jižní Čechy přeshraniční zemskou výstavu, která byla zahájena v dubnu 2013. Výstava byla realizována na čtyřech místech, konkrétně v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. V souvislosti s touto výstavou realizovala RERA dva projekty, ve kterých zastávala pozici vedoucího partnera.

V rámci přípravných prací v Regionálním muzeu v Českém Krumlově proběhly badatelské a technické práce, byly zpracovány podklady pro výrobu trojrozměrných modelů, obsahová příprava trojjazyčného katalogu, byla také připravena výstavu na téma nerealizovaných projektů v česko-rakouském pohraničí s názvem „Co by, kdyby“. V Českém Krumlově byla připravena ještě jedna expozice a to v nově zpřístupněné židovské synagoze „4 fotografové, 2 země, 1 region“, která prezentovala na díle různé osoby a konkrétní oblasti tehdejšího života. V Cisterciáckém opatství ve Vyšším Brodě byla provedena nová výmalba a elektroinstalace v kostele a dále byly připraveny prostory pro bezpečné a poutavé vystavení Závišova kříže. Místní expozice přiblížila život šlechty a cisterciáků v obou zemích, návštěvníci mohli navštívit také jednu z nejkrásnějších klášterních knihoven a kapitulní síň.

Na rakouské straně návštěvníky zavedla zemská výstava do místního pivovaru ve Freistadtu, kdy jim byla představena čtyři výstavní města a jejich proměny v čase, především z pohledu vlivu obchodu, trhů, silnic a cest již od středověku. Velká část expozice byla věnována dějinám pivovarnictví. V Bad Leonfeldenu se výstava věnovala tématům silnic, obchodu a dopravy a také lékařství a sociálnímu zabezpečení. Umístěna byla v tzv. Eyblových domech, v bývalém měšťanském špitálu.

Skupina odborníků ze všech výstavních míst se podílela na přípravě odborného katalogu, který byl vydán v českém a německém jazyce.

Propagace výstavy byla podpořena jednotným corporate designem na obou stranách hranice, ve kterém vznikly četné marketingové materiály. Díky příkladné spolupráci všech partnerů již od počátku přípravy výstavy a poté během realizace, vhodnému načasování i zacílení marketingové kampaně, dosáhla návštěvnost 280 tisíc návštěvníků.

 

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Název projektu:  

Po hradech a zámcích Zemskou cestou od Malše k Dunaji

Projektoví partneři:

RERA a.s. - vedoucí partner

 

Hrady na Malši o.s.

 

Verband Mühlviertler Alm

 

Ruttensteiner Erhaltungsverein

 

Burgverein Prandegg

Projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu byl realizován ve spolupráci jihočeských a hornorakouských subjektů za využití kulturního bohatství příhraničních regionů obou zemí. Cílem projektu bylo vytvoření atypického přeshraničního produktu cestovního ruchu s využitím málo známého fenoménu staré Zemské cesty a propojení jednotlivých hradů podél řeky Malše až k Dunaji značenou stezkou, a obnovit tak část společné historie.

Projekt představuje znovu a jinak starou Zemskou cestu od Malše k Dunaji, která prochází krásnou krajinou jižních Čech a Horních Rakous, a na které se nachází patnáct poutavých zastavení, patnáct hradů a zámků v jižních Čechách a Horním Rakousku: Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek, Tichá, Freistadt, Dornach, Weinberg, Tannbach, Prandegg, Ruttenstein, Klingenberg, Kreuzen, Clam, Greinburg.

Celá Zemská cesta je vyznačena orientačními značkami a cedulkami, u každého zastavení na návštěvníky čekají podrobnější informační tabule k příslušnému historickému objektu včetně velké mapy Zemské cesty samotné. Při putování poslouží návštěvníkům jako průvodce informační brožura, kde naleznou nejen informace o jednotlivých hradech a zámcích, ale i pradávné legendy, a také nová turistická mapa pro území celé Zemské cesty.

V rámci projektu byla realizována řada dalších aktivit, které ze Zemské cesty jako celku vytvářejí ještě přitažlivější turistický produkt. V rámci projektu byl například proveden archeologický výzkum na hradě Pořešín, na tomtéž hradě bylo vystavěno hradní muzeum, v němž je od roku 2012 otevřena expozice. Hradní muzeum vzniklo také na rakouské straně, konkrétně na hradě Prandegg. Témata obou expozic se týkají především historie hradů na Zemské cestě, přibližují středověký způsob života na hradech a v jejich okolí, středověké cestování, stavbu hradů apod. Kromě výstavby hradního muzea proběhly na hradě Pořešín i další stavební aktivity, např. byla rekonstruována věž a čelní hradba nebo zbudována replika středověké kovárny. Různé stavební úpravy proběhly také na některých rakouských hradech.

Jednotliví partneři projektu pořádají v průběhu sezóny v romantickém prostředí hradů a zámků mnoho poučných i zajímavých akcí pro děti i dospělé (např. divadelní představení, historické slavnosti, rytířská klání, ukázky středověkých řemesel).

 

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Název projektu:  

Didaktika hrou pro děti do 6ti let

Projektoví partneři:

Sladovna Písek, o.p.s.

 

ZOOM Kindermuseum

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

RERA připravila úspěšný projekt zaměřený na vzdělávání nejmenších dětí. Tento projekt naše agentura také úspěšně řídila a dovedla až k úspěšnému proplacení dotace. V rámci projektu vznikla interaktivní expozice pro děti od 8 měsíců do 6 let, která byla navržena dle postupů z vytvořeného didaktického materiálu za účelem rozvoje motoriky dětí, jejich kognitivních a sociálních schopností. Uvedený způsob vzdělávání dětí „skrze prožitek“ je v západní Evropě silně integrován do systému kulturních a vzdělávacích institucí. Tento přístup je například dlouhodobě a profesionálně aplikovaný vídeňskou společností ZOOM Kindermuseum, ostatně také proto byla partnerem projektu. Během realizace projektu bylo uspořádáno několik společných workshopů pro pedagogy a pracovníky zaměřené na volnočasové aktivity. Projekt doprovázela společná marketingová a informační kampaň, která prezentovala výstupy projektu a práci zapojených partnerů.

Aktivity projektu navázaly na několikaletou činnost Sladovny Písek o.p.s., jejímž posláním je vytvoření moderního kulturně-vzdělávacího centra s hlavním zaměřením na dětského návštěvníka a práci s dětmi.

Díky realizaci projektu došlo k dalšímu oživení cestovního ruchu v česko-rakouském pohraničí a k zatraktivnění turistické nabídky.

 

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Fond malých projektů Jižní Čechy / Horní Rakousko

Název projektu:  

Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012

Projektoví partneři:

RERA a.s.

 

Schlossmuseum Freistadt

 

Verein Kultur in der Fabrik

RERA připravila projekt zaměřený na posílení přeshraniční spolupráce a oživení rakouského pohraničí a zároveň byla partnerem tohoto projektu. Hlavním výstupem projektu byla realizace vlastní výstavy „Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012“, včetně zajištění marketingových aktivit. Realizace výstavy byla podpořena adekvátní marketingovou kampaní.

Prvním výstavním místem byl Freistadt, výstava zde byla zahájena slavnostní vernisáží s doprovodným programem 20. 1. 2012 a ukončena byla k 31. 3. 2012. Výstava se shledala s velkým zájmem návštěvníků z celého Horního Rakouska. Expozice byla následně vystavena v Borovanech v termínu 10. 5. - 17. 6. 2012. Slavnostní vernisáž za účastni hejtmana Jihočeského kraje a prezidenta hornorakouského zemského sněmu proběhla 9. 7. 2012.

Dalším výstavním místem byl klášter ve Zlaté Koruně, výstava zde byla realizována v letních měsících, a to v termínu 11.7. -10. 8. 2012. Slavnostní zahájení se uskutečnilo za účasti ředitele Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a zástupce hornorakouské zemské vlády zodpovědného za oblast kultury. Posledním výstavním místem byl hornorakouský Haslach, výstava zde byla pro veřejnost otevřena od 12. 9. do 21. 10. 2012. Slavnostní vernisáž k otevření výstavy proběhla 11. 9. 2012.

 

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Fond malých projektů Jižní Čechy / Horní Rakousko

Název projektu:  

Rožmberkové – putovní výstava jižní Čechy / Dolní Rakousko

Projektoví partneři:

RERA a.s.

 

Europa Brücke Raabs  

RERA připravila a jako partner řídila projekt zaměřený na posílení přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem.

Výstupem projektu byla realizace výstavy, která využila stávající expozici Jihočeského kraje s názvem „Rok růže“ a rozšířila ji o další materiály z výstavních měst. Těmi byly s rodem Rožmberků historicky spjaté Dačice a Raabs an der Thaya v Dolním Rakousku.

Prvním výstavním místem byl Raabs an der Thaya. Výstava zde byla zahájena slavnostní vernisáží s doprovodným programem 31. 10. 2012, a pro návštěvníky byla, v galerii Lindenhof, otevřena do 18. 12. 2012. Expozice pak byla následně vystavena v jihočeských Dačicích, slavnostní vernisáž proběhla 12. 2. 2013, výstava následně byla přístupna veřejnosti do 10. 3. 2013.

Realizovaná marketingová kampaň informovala veřejnost o probíhajících výstavách a obě výstavy se setkaly s velice pozitivním ohlasem.

 

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Název projektu:  

Rozvoj přeshraniční turistické destinace Lipensko – Mühlviertel a marketing dané oblasti

Projektoví partneři:

RERA a.s. – vedoucí partner

 

Sternstein Sessellift GmbH

 

Městys Frymburk

 

Obec Přední Výtoň

 

Hladinová záchranná služba Kovářov

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj turistiky a zvýšit atraktivitu přeshraniční oblasti Lipensko-Mühlviertel i mimo hlavní turistickou sezónu, a to pro návštěvníky z obou stran hranice. V Rakousku byly v rámci projektu zmodernizovány sjezdové dráhy a lanovky v lyžařském areálu Sternstein. Na Lipensku vznikla další cykloturistická trasa z Přední Výtoně směrem na Vítkův Kámen, ve Frymburku byl vybudován bezbariérový cyklopoint sloužící cyklistům jako odpočinkové místo. Vystavěna byla také ochranná hráz u základny Hladinové záchranné služby v Kovářově. Mimo hlavní investiční aktivity byly vytvořeny dvojjazyčné prezentační materiály, které propagují celou  oblast.

 

OP Evropská územní spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

Název projektu:  

Mírový pochod česko-bavorským příhraničím

Projektoví partneři:

Fichtelgebirgsverein e.V

 

Jihočeský kraj

RERA ve spolupráci se zadavatelem, Jihočeským krajem, zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a zajišťovala generální management až k úspěšnému vyúčtování.

Projekt, jehož hlavním cílem bylo uskutečnění pochodu mírového poselstva z jižních Čech do Bruselu, byl příspěvkem Jihočeského kraje k předsednictví ČR Radě Evropské unie a byl součástí celého konceptu aktivit, které byly věnovány předsednictví v prvním pololetí roku 2009. V rámci projektu se uskutečnilo zahájení pochodu z Blatné do Bruselu dne 29. 3. 2009 na zámku Blatná, slavnostní přechod hranice mezi Chebem a Markredwitz, a další akce, jako např. přijetí poselstva v Norimberku dne 25. 4. 2009, Eurovíkend v Blatné ve dnech 8. - 9. 5. 2009 či odhalení pamětní desky „na konci světa“ ve Finisterre 30. 5. 2009. Závěrečné akce proběhly v Bruselu a v Českých Budějovicích. Mediálními partnery byli např. Česká televize, Český rozhlas, Deník, Gimi.

Idea celého konceptu se opírala o historické události z 15. století. Cílem projektu bylo připomenout snahu českého krále Jiříka z Poděbrad o první evropskou integraci, o vytvoření mírové unie křesťanských evropských států. Poselstvo, které mělo propagovat tuto myšlenku v šedesátých letech patnáctého století, vedl Jaroslav Lev z Rožmitálu a z Blatné, bratr královy ženy Johany. Prošel území dnešního Německa, Holandska, Belgie, Velké Británie, Francie, Španělska, Itálie, Slovinska a Rakouska. Výchozím i cílovým místem poselstva byl tehdy hrad, dnes zámek, Blatná v jižních Čechách.

 

OP InterregEurope 

Název projektu:  

SOCIAL SEEDS – Využití potenciálu sociálních podniků pomocí standardizovaného nástroje pro vývoj a evaluaci

 

Projektoví partneři:

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. – vedoucí partner (Maďarsko)

 

RERA a.s. (ČR)

Regione Abruzzo (Itálie)

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Slovinsko)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polsko)

EURADA – Association Européenne des Agences de Développement (Belgie)

Eesti Abikeskused (Estonsko)

Projekt je zaměřen na podporu nové součásti regionálního rozvoje, a to na sociální podnikání. Konkrétně se v zapojených regionech jedná o vytvoření prostředí, ve kterém budou sociální podniky vznikat a dlouhodobě fungovat. Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu bude mezinárodní evaluační nástroj, který bude sloužit k posouzení, jakým způsobem podporovat sociální podniky a na které aspekty sociálního podnikání podporu zaměřit. V současné době probíhá sběr a vyhodnocování příkladů dobré praxe ze všech partnerských zemí a mapuje se situace v jednotlivých zemích ohledně podpory sociálního podnikání a podpůrné legislativy. Projekt byl vybrán k realizaci jako jeden z 64 projektů z celkového počtu 261 předložených žádostí. 

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na http://ifka.hu/en/improving-job-opportunities/social-seeds.

Podrobnější informace o programu je možné nalézt na https://www.interregeurope.eu/

 

OP Interreg CENTRAL EUROPE

Název projektu:  

ECRR - European Cultural Route of Reformation

Projektoví partneři:

Thüringer Landgesellschaft mbH, Erfurt - vedoucí partner (Německo)

 

RERA a.s. (ČR)

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelösségu Társaság (Maďarsko)

Felsö Tisza Többcélú Kistérségi Társulás (Maďarsko)

Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per I'Innovazione (Itálie)

Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o (Slovinsko)

Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. (Německo)

Kirche und Tourismus e.V.

Dolnoślaska Organizacja Turystyczna (Polsko)

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Evangelische Kirche A.B. in Österreich (Rakousko)

Oberösterreich Tourismus (Rakousko)

Projekt je zaměřen na vytvoření celoevropské kulturní cesty reformace v zemích, ve kterých působily osobnosti jako Martin Luther, Primož Trubar nebo Jan Hus. Smyslem projektu je propagace společné historie a vytvoření nového produktu turistického ruchu. RERA projekt realizuje společně s dalšími jedenácti partnery ze Slovinska, Polska, Itálie, Maďarska, Německa a Rakouska. Projekt byl vybrán k realizaci jako jeden z 35 projektů z celkového počtu 620 předložených žádostí.

Úkolem RERA v rámci projektu je zapracování dědictví reformace v Jihočeském kraji spojeného především s osobou Jana Husa do celkového konceptu projektu. Díky tomu bude toto kulturní dědictví lépe a efektivněji prezentováno potenciálním návštěvníkům v mezinárodním měřítku. Výstupem projektu bude vytvoření nové Evropské kulturní cesty (European Cultural Route), která se tak zařadí třeba po bok cesty do Santiaga de Compostella a dalších evropských kulturních cest. 

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na http://www.interreg-central.eu/ECRR

Informace o vznikajících Cestách reformace je možné nalézt zde: http://reformationroutes.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/RoutesofReformation/

Podrobnější informace o programu je možné nalézt na http://www.interreg-central.eu

 

OP Interreg CENTRAL EUROPE

Název projektu:  

CROWD-FUND-PORT - Central European Crowd-funding Support

 

 

 

 

Projektoví partneři:

E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev - vedoucí partner (Slovinsko)

 

RERA a.s. (ČR)

Gdańska Fundacja Przedsiebior czości (Polsko)

Cittá Metropolitan a di Bologna (Italy)

Rocketside Zrt. (Maďarsko)

ikosom - Institut für Kommunikat ion in sozialen Medien (Německo)

ISN - innovation service network GmbH (Rakousko)

CONDA - Unternehmensberatungs GmbH (Rakousko)

Creative Industry Forum (Slovensko)

Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (Itálie)

BRODOTO (Chorvatsko)

Projekt je zaměřen na zlepšení připravenosti regionů střední Evropy na přijetí modelů a možností crowdfundingu. Zaměřuje se na podporu nových a efektivních forem a mechanismů financování a podpory kreativním mladým či začínajícím jednotlivcům či firmám v oblasti podnikání, zaměstnanosti či sociální stability. RERA projekt realizuje společně s dalšími deseti partnery ze Slovinska, Polska, Itálie, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska a Chorvatska. Projekt byl vybrán k realizaci jako jeden z 35 projektů z celkového počtu 620 předložených žádostí. V září proběhlo úvodní setkání projektových partnerů a byl ustanoven Řídící výbor projektu. RERA připravuje komunikační strategii pro celý projekt, je zodpovědná za komunikaci a publicitu projektu a také připravuje analýzu crowdfundingu z hlediska přeshraničních aktivit, bariér či legislativních omezení. 

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na http://www.interreg-central.eu/CROWD-FUND-PORT

Podrobnější informace o programu je možné nalézt na http://www.interreg-central.eu

 

OP Interreg IVC

Název projektu:  

Improvement the Effectiveness of Regional Development Policies in Eco-innovation for Smart Home and Independent Living to Increase the Quality of Life of Ageing People (INNOVAge)

Projektoví partneři:

Marche Regional Authority - vedoucí partner (Itálie)

 

MEDIC@LPS (Francie)

 

Sofia Municipality (Bulharsko)

 

Region of Central Macedonia (Řecko)

 

Junta De Castilla y León (Španělsko)

 

Geroskipou Municipality (Kypr)

 

SEHTA (V. Británie)

 

Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovinsko)

 

Lithuanian Innovation Centre (Litva)

 

Fundación INTRAS (Španělsko)

 

RERA a.s. (ČR)

 

Rzeszow Regional Development Agency (Polsko)

 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO

 

Blekinge Institute of Technology (Švédsko)

Projekt je reakcí na aktuální společenský problém, kterým je stárnutí obyvatelstva. V obecné rovině si kladl za cíl rozšířit povědomí o možnostech využití inovací šetrných k životnímu prostředí (tzv. eko-inovací) v sociální sféře a implementovat do péče o seniory nové trendy a postupy zejména co se týče jejich bydlení, rehabilitace v domácím prostředí, tedy zvýšení jejich samostatnosti a umožnění delšího nezávislého/samostatného života v jejich přirozeném prostředí (doma). Konkrétní trendy a postupy zahrnují např. (tele)asistenční služby, rehabilitaci v domácím prostředí nebo stavby tzv. inteligentních domů pro seniory vč. např. nových a jednodušších způsobů ovládání věcí každodenní potřeby, plošné instalace komunikačního zařízení po celém prostoru domu/bytu, bezpečnostních prvků, apod. – viz asistivní technologie.

Projekt si dále kladl za cíl rozšířit povědomí o možnostech vytváření specializovaných klastrů v rámci této oblasti, zejména klastrů založených na výzkumu. RERA v rámci tohoto projektu např. zpracovala rozsáhlou studii zaměřenou na zhodnocení možnosti založení klastru sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na www.innovage-project.eu.

 

OP Interreg IVC

Název projektu: 

Innovation for Welfare (I4W)

Projektoví partneři:

ACC1Ó (Španělsko)

 

CESTEC S.p.A. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle piccole e medie imprese lombarde (Itálie)

 

Province of Noord-Brabant (Nizozemsko)

 

RERA a.s. (ČR)

 

TMG - Austrian Technology and Marketing Company (Austria)

 

Tartu Science Park (Estonsko)

Cílem projektu bylo zvýšení efektivnosti systémů v oblasti péče o zdraví a poskytování sociálních služeb za využití mezinárodní spolupráce a transferu znalostí a zkušeností mezi regiony EU (blíže viz www.innovation4welfare.eu).

V rámci projektu byly v každém partnerském regionu finančně podpořeny organizace, které navrhly, ve spolupráci s dalšími alespoň 2 zahraničními partnery, koncepci využití inovací týkající se např. systémů zdravotní a domácí péče, produktů a služeb pro seniory, inovací procesů řízení v rámci zdravotních a sociálních zařízeních a managementu služeb. Podpořen byl také transfer technologií v oblasti nanotechnologií, biotechnologií a pokročilých materiálů (biomateriály), či funkčních potravin.

RERA vyzvala ke spolupráci na projektu zejména zařízení pečující o seniory, nemocnice, lázně, rehabilitační centra, ale také instituce z oblasti aplikovaného výzkumu a vzdělávání. Celkem se přihlásilo 16 uchazečů, ze kterých byli následně vybráni ti „nejvhodnější“. V regionu NUTS II Jihozápad bylo tedy k realizaci schváleno celkem 5 podprojektů:

-   Podprojekt TIAM se zabýval nástroji pro identifikaci a stanovení rizik a prevence nemocí z povolání způsobujících onemocnění podpůrně pohybového aparátu s cílem zkvalitnit život pracujících, zvýšit produktivitu práce a snížit náklady na zdravotní péči;

-   Podprojekt MRH se zabýval vývojem rehabilitačních pomůcek pro domácí použití, které by umožnily pacientům cvičit doma a omezily by tak nutnost docházení na rehabilitace mimo jejich domácí prostředí;

-   Podprojekt ROBO M.D. byl zaměřen na vyvinutí robota pro vzdálenou kontrolu vybraných životních funkcí pacienta, který v případě vzniku nestandardní situace (např. pád na zem) kontaktuje záchrannou službu;

-   Podprojekt PICKFIBER se zabýval jedním z nejvážnějších problémů lidské populace ve 21. století – obezitou, vytvořil nástroje pro inovační podniky na vývoj nových produktů na bázi organických vláknin a jejich vlivu na zdraví;

-   Podprojekt HAS PASSPORT zastřešil společné úsilí partnerských institucí o zvýšení efektivnosti systému v oblasti péče o zdraví a poskytování sociálních služeb; výsledné charakteristiky a srovnání zařízení ze třech evropských států přiblížil nové možnosti a procesy inovací, které by v konečném důsledku mohly vést ke zvýšení spokojenosti pacientů/klientů.

 

OP Interreg IIIC

Název projektu: 

Matching Technologies and Opportunities (MATEO)

Projektoví partneři:

Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial CIDEM - vedoucí partner (Španělsko)

 

Lombardy Region (Itálie)

 

RERA a.s. (ČR)

Cílem projektu bylo rozvíjet inovační procesy v malých a středních firmách a výzkumných a vývojových institucích, podpořit výměnu zkušeností mezi těmito subjekty a spolupráci mezi partnerskými regiony v dané oblasti.

Projekt se prostřednictvím svých podprojektů zabýval např. vývojem postupů pro farmacii a zdravotnictví, technologiemi pro optimální využívání obnovitelných zdrojů energie vč. projektové dokumentace nízkoenergetických staveb, dohledatelností původu potravin, obory procesních a produkčních technologií, biotechnologiemi, mechatronikou.

Projekt se mj. umístil v pětadvacítce nejlepších meziregionálních projektů Evropské unie a získal nominaci na udělení ceny RegioStar.

 

OP Interreg Danube

Název projektu:  

SENSES - Strengthening social entrepreneurial landscape through involving socially responsible corporate practices in entrepreneurial competences and skills enhancement in the Danube region

Projektoví partneři:

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. – vedoucí partner (Maďarsko)

 

RERA a.s. (ČR)

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Slovinsko)

Camera de Comert, Industrie si agricultura Timis (Rumunsko)

Slovenská podnikateľská agentúra (Slovensko)

Zentrum für Soziale Innovation GmbH (Rakousko)

Regionalna razvojna agencija Medimurje REDEA d.o.o. (Chorvatsko)

NESsT EUROPE Nonprofit Kft. (Maďarsko)

MAROM Klub Egyesület (Ma'darsko)

Privredna komora Srbije (Srbsko)

Nemzetgazdasági Minisztérium (Maďarsko)

EURADA – Association Européenne des Agences de Développement (Belgie)

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis (Rumunsko)

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Chorvatsko)

Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic (Moldávie)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Slovensko)

Razvojni svet gorenjske regije (Slovinsko)

Cílem projektu je vytvořit nadnárodní síť sociálních podniků, sociálně odpovědných tradičních podniků, (sociálních) finančních investorů, zákonodárců, akademické obce a neziskových organizací, které budou společně podporovat inovativní model sociálního podnikání stejně jako sociální inovace pro udržitelný ekonomický rozvoj dunajského regionu. Projekt podpoří tvorbu Strategie sociálního podnikání v dunajském regionu, která pomůže zákonodárcům v podpoře sociálního podnikání.


Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA, ENI). http://www.interreg-danube.eu/

 

OP Central Europe

Název projektu:  

Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe (InoPlaCe)

Projektoví partneři:

RERA a.s. - vedoucí partner (ČR)

 

Regional Development Agency Celje Ltd. (Slovinsko)

 

Regional Development Agency „ARLEG“ S.A. (Polsko)

 

Regional Development Agency Senec-Pezinok (Slovensko)

 

Avanzi. Sostenibilita per Azioni (Itálie)

 

Pannon Novum Non-profit Ltd. (Maďarsko)

 

Europa Programme Centre at governing body TIAW e.V. (Německo)

 

CVVI – Centrum pro výzkum, vývoj a inovace (ČR)

Cílem projektu bylo na základě spolupráce s mladými inovátory (podnikateli, výzkumníky) do 35 let věku zlepšit rámcové podmínky pro jejich činnost prostřednictvím identifikace a rozvoje podpůrných služeb, které budou odpovídat jejich poptávce. Jednalo se např. o definování postupu, jak pomoci inovátorovi získávat finanční prostředky, kde sehnat možné partnery pro spolupráci, jak nalézt nový prodejní kanál pro výsledky výzkumu, jak zjistit, zda inovace již není kryta patentem a v případě že není, za jakých podmínek nápad patentovat či opatřit ochrannou známkou, jak jej nabídnout potenciálním zákazníkům na trhu (komercializace), atd.

Mezi hlavní výstupy projektu patří srovnávací studie klíčových regionálních služeb napříč partnerskými regiony, kompendium příkladů dobré praxe a zejména fungující platforma InoPlaCe zahrnující poskytovatele klíčových služeb pro mladé inovátory (www.inoplace.eu).

RERA na základě výsledků tohoto projektu nabízí bezplatně konzultační služby pro mladé inovátory v oblasti PR – Public Relations.

 

Grantový program Evropské komise European Design Innovation Initiative

Název projektu:  

Sharing Experience Europe Platform (SEE Platform)

Projektoví partneři:

PDR / Cardiff Metropolitan University - vedoucí partner (Wales)

 

RERA a.s. (ČR)

 

Design Flanders (Belgie)

 

Danish Design Centre (Dánsko)

 

Estonian Design Centre (Estonsko)

 

Aalto University, School of Arts, Design and Architecture (Finland)

 

JAMK University of Applied Sciences (Finland)

 

Business and Cultural Development Centre KEPA (Řecko)

 

Border, Midland and Western Regional Assembly (Ireland)

 

Cieszyn Castle (Poland)

 

Design Council (V. Británie)

Projekt usiloval o vytvoření celoevropské platformy, jejímž prostřednictvím budou regionální, ale i národní aktéři, kteří jsou aktivní v oblasti podpory inovací, podporovat hlubší integraci designu do programů a politik na podporu inovací. Současně bylo cílem projektu to, aby byl design chápán jako významný zdroj konkurenceschopnosti, jako součást inovace nového výrobku. Alespoň tak je to běžné v západních zemích Evropy.

Projekt zahrnoval několik rozličných aktivit, z nichž nejvýznamnější se u českého partnera patrně týkaly přípravy a organizace workshopů pro různé cílové skupiny s cílem propagovat design a designové myšlení. Jednalo se např. o workshopy na téma přístupný design, které byly organizovány v Praze ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ. Dále o workshop v Č. Budějovicích se špičkovým českým designérem Janem Čtvrtníkem na téma „Další růst Vaší firmy - co třeba design?“, sérii workshopů na jihočeských středních uměleckoprůmyslových školách, nebo workshop na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara (ZČU) s renomovaným italským automobilovým designérem Mauriziem Corbim. 

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na www.seeplatform.eu.

 

 


Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Název projektu:  

MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

 

Projektoví partneři:

Kraj Vysočina

 

Jihomoravský kraj                                 

 

Land Niederösterreich

 

RERA a.s.

Cílem projektu je podpora institucionální spolupráce mezi zapojenými přeshraničními regiony, posílení spolupráce sítě obcí formou metod místní agendy MA 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj zapojených obcí a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Vytvořením sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA 21 a posílením jejich vzájemné spolupráce přispěje projekt k realizaci inovativních řešení problémů obcí např. v oblastech snižování odlivu obyvatel z venkovského přeshraničního prostoru, zlepšování možností zaměstnanosti pro ohrožené skupiny nebo posilování místní identity obyvatel v těchto regionech.

Aktivity projektu se týkají mnoha oblastí, např. vztah člověka k přírodě a místní krajině bude posílen zakládáním tzv. Alejí života, formou školení a zavádění postupů pro zvýšení zaměstnanosti budou podporováni zaměstnanci k návratu na pracovní trh po mateřské dovolené, budou školeny angažované osoby v oblasti MA 21, z hlediska nebezpečí odlivu z venkovských obcí budou zkoumány možnosti oživení center obcí. V rámci projektu vznikne též interaktivní mapa s příklady dobré praxe ze všech zapojených regionů.

Projekt MagNet (číslo projektu ATCZ100) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v prioritní ose 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet

Zde je odkaz na E-mapu, tedy elektronickou mapu příkladů dobré praxe z území všech čtyř zapojených regionů. V mapě jsou vyznačena místa realizace zdařilých projektů, které stojí za to představit širší veřejnosti. Mapa může zároveň sloužit i jako inspirace k realizaci obdobných aktivit či pro vyhledání partnerů pro možnou spolupráci.

 

Soubory ke stažení:

eNewsletter

brožura Aleje života

e-Newsletter 2 - CZ

e-Newsletter 3 - CZ

Brožura oživení center obcí

Energetická agentura Vysočiny

 

Dokumenty

Proč s námi spolupracovat

Pomáháme Vám již přes 20 let

Disponujeme týmem zkušených odborníků

Nabízíme komplexní služby se zaměřením na kvalitu

Nabízíme reference, které dokládají výsledky

Vážíme si každého zákazníka

Kontaktujte nás

Jméno

Telefon

E-Mail

Váš dotaz

Sledujeme pro Vás vhodný dotační program ZDARMA

Uvědomujeme si, že situace v dotačních programech není příliš přehledná a mnohdy se stane, že vhodná dotace prostě unikne. Příležitost získat dotaci se pak nemusí opakovat. Každému zájemci, který chce nyní nebo v dohledné době získat dotaci, nabízíme sledování vhodného dotačního programu ZDARMA. Pokud se budete chtít dovědět o vhodné dotaci pro Váš projektový záměr, vyplňte několik vět o Vašem záměru, vlevo do kontaktního formuláře, nebo do e-mailu info@rera.cz a my Vás budeme informovat tak, aby Vám žádná dotace neunikla. Vyzkoušejte tuto službu a budete mít pro Váš projekt zásadní informaci.